Strona główna

 

Z prac komitetu roboczego ds. przygotowania Obchodów 50. Rocznicy Powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni i Wręczenia Sztandaru Oddziałowi Gminnemu Związku OSP RP w Pieckach.


Komitet Roboczy Fundacji Sztandaru

 

                     

                                                                  Inicjatorzy przedsięwzięcia

 

Waldemar Bzura  

Krzysztof Hanuszewski

Ryszard Szacherski

 

                                 

                                                                                                          

Marian Bzura

przedstawiciel środowiska strażaków ochotników

Maria Jarczewska

 reprezentująca samorząd Gminy w  Pieckach

 

Józef Maciejewski

reprezentujący władze Związku OSP RP

 

 

 

Sztandar dla strażaków

Chlubne tradycje strażackie wiążą się z odwagą i gotowością do niesienia bezinteresownej pomocy w obliczu zagrożenia zdrowia, życia i mienia.

Strażacka powinność stale wymaga gotowości do największych poświęceń. Postawy strażaków ochotników są źródłem społecznego uznania i szacunku. Dowodem godności i honoru jakimi szczycą się Ochotnicze Straże Pożarne jest posiadanie sztandaru. Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pieckach zrzeszający wszystkie OSP naszej Gminy zasługuje na takie wyróżnienie. Fakt ufundowania sztandaru będzie więc wyrazem najwyższego społecznego uznania i podziękowania za wieloletnią służbę. Właśnie te przesłanki zadecydowały o zawiązaniu się grupy inicjatywnej, która postawiła sobie za zadanie pozyskanie osób fizycznych i instytucji, którzy dzięki swojej hojności ufundują sztandar dla Oddziału Gminnego. Grupę utworzyli: Waldemar Bzura, Ryszard Szacherski i Krzysztof Hanuszewski, którzy na ten szczytny cel przekazali przyznane nagrody pieniężne i diety za udział w szkoleniach.

Planują, by wręczenie sztandaru nastąpiło w lipcu 2010 roku i było połączone z obchodami 50 rocznicy utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni. Termin ten tylko pozornie wydaje się odległy, bowiem jest wiele obowiązków związanych ze zgromadzeniem funduszy, wyborem wykonawcy i zorganizowaniem uroczystości. Pragną żeby rocznica była donośnym wydarzeniem i promowała nasz Związek. Pomysłów i zamierzeń mają wiele. Aby tego dokonać, chcą by w najbliższym czasie powstał roboczy komitet, który zajmie się poszczególnymi zadaniami. Liczą na duże zainteresowanie lokalnego społeczeństwa i wsparcie finansowe.

O pracach komitetu będziemy systematycznie informować na łamach Wieści z Piecek.

Wieści z Piecek nr 20 (122) 8 października 2008 r. tekst Marian Bzura

 


Sztandar dla strażaków

 

W ślad za informacją „Sztandar dla strażaków” zamieszczoną w numerze 20 z dnia 8 października 2008r. Wieści z Piecek informujemy, że w dniu 10 stycznia 2009r. zawiązał się komitet roboczy ds. przygotowania Obchodów 50. Rocznicy Powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni i Wręczenia Sztandaru Oddziałowi Gminnemu Związku OSP RP w Pieckach. W jego skład weszli członkowie grupy inicjatywnej: Waldemar Bzura, Krzysztof Hanuszewski i Ryszard Szacherski oraz Maria Jarczewska reprezentująca samorząd Gminy w Pieckach, Marian Bzura przedstawiciel środowiska strażaków ochotników oraz Józef Maciejewski reprezentujący władze Związku OSP. Skład komitetu nie jest zamknięty i w miarę potrzeb może być powiększany bądź zmieniany.

 Dla przypomnienia podam, iż w październiku 2008r. zawiązała się trzyosobowa grupa inicjatywna, która postawiła sobie za zadanie pozyskać osoby fizyczne i prawne, które ufundują sztandar dla Oddziału Gminnego Związku. Zaplanowano, że wręczenie zostanie połączone z obchodami 50. rocznicy utworzenia OSP w Krutyni a uroczystość odbędzie się w lipcu 2010r. w Krutyni.

            Na pierwszym spotkaniu komitet roboczy ustalił ogólny plan działania i przebiegu uroczystości. Postanowiono zwrócić się do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie pomocy w restauracji istniejącego boiska w Krutyni polegającej na dostosowaniu do przeprowadzenia uroczystości i zawodów sportowo – pożarniczych. Po remoncie będzie służyć mieszkańcom wsi do uprawiania sportu i organizowania imprez środowiskowych.

            Zrodził się również pomysł wydania albumu przedstawiającego historię straży w Krutyni, w którym jeden rozdział będzie poświęcony Oddziałowi Gminnemu Związku oraz kalendarium przekazania sztandaru z wymienieniem wszystkich darczyńców. Pomoc w wydaniu i sfinansowaniu zadeklarował pan Peter Scherbuk fotografik i wydawca z Düsseldorfu.

            Przyjęto zasady pozyskania środków na sztandar. Ustalono, że wszyscy darczyńcy nawet ci wnoszący symboliczne wpłaty zostaną imiennie zaproszeni na uroczystości, otrzymają pisemne podziękowanie – dyplom a ich nazwiska zostaną wpisane do księgi pamiątkowej. Fundatorzy – osoby fizyczne, którzy wniosą kwotę co najmniej 500 złotych, zaś osoby prawne tj. instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje czy stowarzyszenia – 800 złotych otrzymają imienne „gwoździe”, które osobiście umieszczą na drzewcu sztandaru. Darczyńcy będą mogli w miejscu uroczystości wystawić swoje reklamy i stoiska.

            To jest plan minimum. Komitet posiada jeszcze wiele ciekawych pomysłów, ale ich realizacja zależy od wielu czynników.

Liczymy na czynne zainteresowanie wszystkich mieszkańców naszej gminy. Szczególnie zachęcamy sołectwa do udziału w inicjatywie. Ufundowany sztandar będzie wyrazem społecznego uznania i podziękowania wszystkim strażakom ochotnikom za ich bezinteresowną służbę zapewniającą bezpieczeństwo nam, wszystkim mieszkańcom gminy.

Więcej informacji o przygotowaniach do uroczystości i strażakach z Krutyni można znaleźć na stronie internetowej

 www.ospkrutyn.pl.

                                                                               

                                                                                    w imieniu komitetu roboczego

                                                                                        Krzysztof Hanuszewski

Wieści z Piecek nr 3 (130) 10 luty 2009 r.


Sztandar dla strażaków

W nawiązaniu do artykułów „Sztandar dla strażaków” numer 20 z 18 października 2008 i 3 z 10 lutego 2009 roku „Wieści z Piecek”, informujemy o postępach w przygotowaniach do obchodów 50-tej Rocznicy Powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni i Wręczenia Sztandaru Oddziałowi Gminnemu Związku OSP RP w Pieckach.

            Nasz ostatni artykuł w którym m. in. przedstawione zostały warunki przyjmowania datków  na zakup sztandaru spotkał się z zainteresowaniem i zrozumieniem. Dowodem tego jest kilka wpłat od mieszkańców Piecek. Rozważamy możliwość publikowania nazwisk i nazw ofiarodawców w kolejnych wydaniach gazety.

            Komitet przygotował list – apel, który będzie przekazany niektórym współpracującym ze strażą instytucjom i przedsiębiorstwom a także sąsiadującym z naszą Gminą samorządom.  

            Oto jego treść:

Z przyjemnością informujemy, że zawiązał się społeczny komitet i  postawił sobie zadanie pozyskać donatorów, którzy dzięki swojej hojności i wspaniałomyślności pomogą ufundować sztandar dla Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pieckach. Oddział ten zrzesza wszystkie ochotnicze straże pożarne z terenu naszej Gminy.

            Wręczenie sztandaru będzie wyrazem społecznego uznania i podziękowania wszystkim ochotnikom za ich bezinteresowną służbę zapewniającą bezpieczeństwo nam, wszystkim mieszkańcom Gminy a także terenów ościennych.

            Ustalono, że darczyńcy - nawet ci wnoszący symboliczne wpłaty – zostaną imiennie zaproszeni na uroczystość. Otrzymają pisemne podziękowanie – dyplom, a ich nazwiska zostaną wpisane do księgi pamiątkowej. Fundatorzy – osoby fizyczne, którzy wpłacą co najmniej 500 złotych, zaś osoby prawne 800 złotych otrzymają imienne „gwoździe”, które osobiście umieszczą na drzewcu sztandaru. Ofiarodawcy będą mogli w miejscu uroczystości zaprezentować swoją działalność wystawiając reklamy i stoiska, oraz korzystać z nagłośnienia. Dla wszystkich uczestników i gości przewidzieliśmy wiele atrakcji.

            Wstępnie przyjęto, iż wręczenia sztandaru nastąpi w lipcu 2010 roku  w trakcie obchodów 50-tej Rocznicy Powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni.

            Czynimy starania, by obchody uświetnili swoją obecnością przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych.

            Będziemy bardzo zaszczyceni, gdy Państwo przyłączycie się do naszej inicjatywy. Jesteście naszymi sprzymierzeńcami, a udział w uroczystości stanowić będzie podziękowanie za Waszą wieloletnią pomoc świadczoną na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Piecki. Przekonani jesteśmy, iż sprawimy Państwu  dużo zadowolenia i satysfakcji.

            Więcej informacji o przygotowaniach do uroczystości i strażakach z Krutyni można znaleźć w „Wieściach z Piecek” oraz na stronie internetowej www.ospkrutyn.pl.

            O postępach w pracach będziemy Państwa na bieżąco informować. Wpłaty można dokonywać na konto OSP Krutyń 13 9364 0000 2006 0497 1920 0001 z informacją „sztandar dla strażaków”.  

            List ten adresowany jest oczywiście również do Państwa, wszystkich czytelników „Wieści z Piecek” i mieszkańców naszej Gminy, którzy - być może - zechcą podjąć naszą inicjatywę. Zapraszamy.

Propozycja wyglądu naszego sztandaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

                                                                        w imieniu komitetu roboczego

                                                                              Krzysztof Hanuszewski