Strona główna

 

Zarys historii

Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

w Pieckach 

            Do końca 1972 roku ochotnicze straże pożarne tworzyły oddziały powiatowe Związku Ochotniczych Straży Pożarnych i bezpośrednio podlegały zarządom powiatowym.

            Obowiązujący w latach 1957 – 1975 trójstopniowy podział administracyjny kraju z dniem 1 stycznia 1973 roku został znowelizowany. W miejsce gromad wprowadzono gminy. W tej sytuacji Zarząd Główny Związku podjął uchwałę o utworzeniu zarządów gminnych. W wyniku intensywnych prac organizacyjnych do dnia 30 czerwca 1973 roku zostały powołane nowe ogniwa podstawowe Związku – zarządy gminne – we wszystkich gminach na terenie województwa olsztyńskiego.

            Od tego momentu notuje się istnienie Zarządu Gminnego ZOSP w Pieckach. Pierwszym prezesem został nominowany sekretarz komitetu gminnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) Aleksander Szumowski, wiceprezesem - naczelnik gminy Stanisław Rojek, sekretarzem Henryk Przyborowski, zaś przewodniczącym komisji rewizyjnej Jan Grzebisz. Oddział skupiał 14 jednostek terenowych OSP w: Babiętach, Brejdynach (1947), Dłużcu (1953), Gantach (1953), Głogno (1963), Jakubowie (1961), Krutyni (1951), Lipowie (1962), Macharach (1968), Nawiadach (1948), Pieckach (1947), Prusinowie (1964), Starych Kiełbonkach (1951) i Zgonie (1951) oraz   6 jednostek zakładowych w: Zakładzie Przemysłu Drzewnego (tartak) w Pieckach, Olsztyńskich Fabrykach Mebli - Zakład w Pieckach (1971), Nadleśnictwie Strzałowo (1977), Państwowym Gospodarstwie Rolnym (PGR) – zakładach w Czaszkowie (1967), Macharach (1964) i Rutkowie(1962). Liczył około 350 ochotników średnio w wieku 35 lat. Wszystkie OSP były wyposażone w motopompy M-800 lub M-400, lecz tylko 4 jednostki posiadały samochody bojowe: 1 „Star” i 3 „Żuki” (Krutyń, Nawiady, Zgon). Były 3 typowe strażnice - Brejdyny, Krutyń, Stare Kiełbonki, a w budowie dwie – w Pieckach i Zgonie. Pozostałe jednostki korzystały z przystosowanych pomieszczeń.

            Już wtedy zaczęła występować charakterystyczna tendencja – trwająca jeszcze teraz – polegająca na zmniejszaniu ilości jednostek na rzecz doposażania pozostałych. W 1978 rozwiązano OSP w Lipowie, później  w Babitach i Prusinowie, w 1984 w Dłużcu, 1988 w Jakubowie, Brejdynach 1990.

            III Zjazd Zarządu Gminnego, który odbył się 27 stycznia 1979 roku przyniósł znaczne zmiany w składzie Zarządu. Obowiązki prezesa powierzono druhowi Jerzemu Kołakowskiemu. Funkcję tę nieprzerwanie pełnił do dnia 14 maja 2011 roku. Jego wielkie zaangażowanie i umiejętności organizacyjne sprawiły, że Oddział zaliczany jest do najlepszych w województwie.

W roku 1979 Ochotnicza Straż Pożarna w Pieckach przeniosła sie do nowej remizy. W roku następnym prezes Zarządu Wojewódzkiego Józef Mucha w uznaniu ich zasług  wręczył sztandar.

            W roku 1991 nastąpił pierwszy etap organizowania w gminach systemu ochrony przeciwpożarowej opartego   w pełni na siłach i środkach samorządowych  Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku stwierdza bowiem, że obowiązki w tym zakresie należą do zadań własnych gmin. Dlatego z dniem 1 stycznia tegoż roku Gmina Piecki przejęła pełne finansowanie OSP.

VI Zjazd w dniu 20 marca 1991 roku był ostatni raz reprezentowany przez delegatów z 6 jednostek terenowych (118 członków): Krutyni, Machar, Nawiad, Piecek, Starych Kiełbonek i Zgonu oraz 6 zakładowych (85 ochotników): PGR Czaszkowo, Krzywy Róg, Machary, Olsztyńska Fabryka Mebli w Pieckach, Zakład Przemysłu Drzewnego w Pieckach i Nadleśnictwo Strzałowo.

Zmiany społeczno - gospodarcze wymusiły likwidacje jednostek zakładowych. Następowało to stopniowo, jako ostatnia została rozwiązana drużyna działająca w OFM – rok 2007. Transformacja przyniosła też dla strażactwa ochotniczego nowe możliwości: wymusiła konieczność wzrostu poziomu wyszkolenia oraz wyposażenia jednostek  w profesjonalny sprzęt. W 1995 roku powstał Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy, którego celem jest jednolicenie działań o charakterze ratowniczym podejmowanych przez Państwową Straż Pożarną i ochotnicze straże pożarne.       Od tego momentu zacierają się różnice w wyposażeniu i wyszkoleniu między nimi. Do systemu włączone zostają 3 nasze jednostki: Piecki – 5.12.1995, Krutyń – 30.04.1997 i Nawiady 4.09.2001.

Z dniem 1 stycznia 2005 roku zostało wprowadzone przez wójta Gminy w Pieckach Marię Jarczewską nowatorskie rozwiązanie polegające na przekazywaniu poszczególnym jednostkom środków budżetowych przeznaczonych na wyposażenie, wyszkolenie i utrzymanie. Strategię poważnych zakupów sprzętu i wyposażenia bojowego określa i koordynuje Zarząd Oddziału.

            W roku 2009 została rozformowana Ochotnicza Straż Pożarna w Zgonie, ponieważ jej usytuowanie na obrzeżach gminy spowodowało przejęcie zadań przez inne jednostki. Aktualna ilość i umiejscowienie OSP w terenie wydają się optymalne. 

             W trakcie 39 lat istnienia Oddziału odbyło się dziesięć zjazdów wieńczących kadencję. Ostatni X był 14 maja 2011 roku.

Ochotnicy z gminy Piecki wzięli udział w tysiącach akcji ratunkowych. Uratowali życie i mienie setek mieszkańców naszej gminy. Na przestrzeni  lat ruch strażacki skupiał tych działaczy, którzy z oddaniem wykonywali dobrowolnie przyjęty na siebie zaszczytny, humanitarny obowiązek służenia drugiemu człowiekowi. Wielu z nich ,niestety, nie ma już w naszych szeregach.

                                                                                                                    Krzysztof Hanuszewski

 


 

           

 

Jerzy Kołakowski

 Prezes Senior

 

 

 

 

                                                                                      

Uroczyste posiedzenie Zarządu w dniu 9.11.2009 r.           z okazji 90 rocznicy urodzin.

                                                                             

                                                                                   

               Jerzy Kołakowski urodził się 9 listopada 1919 roku. Z ochotniczymi strażami pożarnymi związał się w wieku 16 lat wstępując do orkiestry strażackiej w Krasnosielcu (woj. mazowieckie pow. makowski). Od tego momentu jego długie i aktywne życie zawodowe (był m.in. prezesem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pieckach i kierownikiem składnicy maszyn rolniczych Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni (PZGS) przeplatało się z pracą społeczną. Przez kilka kadencji wybierany do gminnej i powiatowej rady narodowej, był kuratorem sądowym, aktywnym działaczem ZSL (Zjednoczone Stronnictwo Ludowe), później PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe), a przede wszystkim strażakiem ochotnikiem.

            W Związku piastował wiele odpowiedzialnych funkcji w instancjach powiatowych i wojewódzkich. W listopadzie 1945 roku po osiedleniu się wraz z rodziną w Pieckach (pow. mrągowski) zaczął organizować pierwszą straż. 12 stycznia 1952 roku Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Olsztynie wyznaczył go do pełnienia funkcji komendanta OSP w Pieckach.

 W grudniu 1956 roku brał udział w Krajowym Zjeździe Delegatów OSP w Warszawie, który powołał Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Druh Jerzy został wybrany do pięcioosobowej Głównej Komisji Rewizyjnej (do 1961r.).

            III Zjazd Zarządu Gminnego 27 stycznia 1979 roku powierzył Mu pełnienie obowiązków prezesa. Funkcję tę nieprzerwanie pełnił przez 7 kadencji do 14 maja 2011. Był pewnie najstarszym czynnym prezesem oddziału gminnego w kraju.

            Wielkie zaangażowanie, pracowitość i umiejętności organizacyjne sprawiły, że Oddział doprowadził do rozkwitu. Dzięki Jego inspiracji wybudowano kilka remiz, doskonale wyposażono w sprzęt i samochody bojowe. Trzy jednostki zostały włączone do KSRG. Wychował i zaszczepił bakcylem społecznikowskim setki młodych ludzi, dla których jest mistrzem, a dla mieszkańców gminy autorytetem.

            Wielokrotnie nagradzany i odznaczany, m.in. w lipcu 2000 roku Krzyżem Oficerskim  Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Znakiem Związku (nr 1155) w maju 1982 roku oraz Medalami Honorowymi im. Bolesława Chomicza i Józefa Tuliszkowskiego. Posiada odznakę „Za wysługę 70 lat”.

                                                                                                                                 Krzysztof Hanuszewski